Podklady

PŘEHLED PODKLADŮ PRO ZRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

(dle vyhlášky č. 78/2013 a pozdějších novelizací)

1. Identifikační údaje předmětného objektu

a) adresa budovy

b) účel budovy (např. rodinný dům, bytový dům, obecní úřad...)

c) číslo parcely, kód katastrálního území, kód obce

d) informace o vlastníku objektu (jméno, adresa, kontaktní údaje, IČ v případě firmy)

e) informace o provozovateli objektu (jméno, adresa, kontaktní údaje, IČ v případě firmy)

f) počet osob (předpoklad) v objektu

 

2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (či prováděcí projekt či projekt pro stavební povolení).

Dokumentace musí odpovídat skutečnému stavu a musí obsahovat tyto body (textová a výkresová část):

a) celková situace stavby

b) půdorysy všech podlaží včetně kót

c) kompletní technická zpráva stavební části, z které budou patrné následující informace:

I) konstrukční systém objektu

II) skladby všech konstrukcí obálky objektu (skladby stěn, střech, podlah, typy oken, vstupních dveří atd.) včetně tepelně technických vlastností skladeb.

d) okótované řezy objektem přes všechna podlaží

e) technické pohledy ze všech světových stran na objekt

 

3. Projektová dokumentace technického zařízení budovy (TZB). Dokumentace TZB musí odpovídat skutečnému stavu a

musí obsahovat (textová a výkresová část):

a) systém vytápění v objektu (ÚT):

I) typ zdroje, výkon zdroje v kW

II) použité primární palivo

III) typ otopné soustavy, distribuce tepla a typ otopných ploch

IV) typ regulace zdroje energie a otopné soustavy

V) oběhová čerpadla (počet, příkon)

VI) stav tepelné izolace rozvodů

VII) schéma zapojení systému ÚT

b) systém přípravy teplé vody (TV, TUV):

I) typ zdroje, výkon v kW

II) objem zásobníku TV

III) použité primární palivo

IV) typ přípravy TV (např.: lokální x centrální, průtokový x

zásobníkový)

V) stav tepelné izolace rozvodů

VI) cirkulace TV (příkon čerpadel)

c) systém větrání objektu (VZT) je-li instalován:

I) mechanické větrání: typ systému

(1) rovnotlaký x podtlakový aj,

(2) s rekuperací (včetně účinnosti) x bez rekuperace,

II) tepelný výkon výměníků tepla ve VZT jednotce

III) příkon systému

IV) průtoky vzduchu

V) typ regulace

VI) stav tepelné izolace vzduchotechnických zařízení jednotky a rozvodů

VII) schéma rozvodu VZT

d) systém chlazení a klimatizace (CH) je-li instalováno:

I) typ chlazení včetně příkonu a výkonu zdroje chladu, typ kompresoru

II) systém distribuce chladu po objektu (zda VZT,FCU,IJK)

III) popis regulace

IV) stav tepelné izolace rozvodů CH

V) schéma rozvodu CH

E) systém zvlhčování vzduchu (VLH):

I) způsob vlhčení (parní, vodní)

II) typ zvlhčovací jednotky včetně příkonu

F) systém osvětlení (OSV):

I) typ osvětlovací soustavy (žárovky x zářivky atd.)

II) příkon osvětlení

III) způsob ovládání osvětlení

 

4. Obnovitelné zdroje energie (OZE) je-li instalováno:

a) solární termické kolektory

I) parametry a typ,

II) počet kolektorů (plocha), orientace ke světovým stranám

III) schéma zapojení

IV) objem zásobníku

b) fotovoltaické panely

I) parametry a typ

II) instalovaný el. výkon

III) počet kolektorů (plocha), orientace ke světovým stranám

IV) způsob provozu

c) informace o jiných alternativních či obnovitelných zdrojů energie

 

5. Fotodokumentace

I) rohové fotky budovy ze všech stran

II) fotky střechy

III) fotky rámu instalovaných oken - detail (například vyměněných, nevyměněných, na schodišti apod.)

IV) Fotky instalovaného zdroje tepla + štítek

V) Fotka instalovaného zásobníku teplé vody jeli instalován + štítek

 

Kdy budete energetický průkaz potřebovat?

Jak energetický průkaz číst?

Často kladené otázky

V případě jakýchkoli dotazů a pro objednávky vyhotovení energetického průkazu nás neváhejte kontaktovat!